Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ki jogosult a helyi szociális ellátások igénybevételére?

tamogatas_forint

Telki község Önkormányzata a szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 16/2023. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a helyi szociális támogatások rendszerét.

A helyi szociális bizottság rászorultság alapján jogosult az igénylők részére szociális támogatásokat megállapítani. Ezen támogatások egy része alkalmankénti jelleggel igényelhető és adható, más része rendszeres támogatás formájában állapítható meg.

Milyen jogcímen igényelhető pénzbeli támogatás?

Rendkívüli támogatás formájában, rendkívüli élethelyzet esetén.

Ilyen rendkívüli élethelyzet lehet pl.:

  • a.) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tanévkezdési kiadás,
  • b.) a gyermek fogadásának előkészítése,
  • c.) iskolai táborok, kötelező térítési díjjal működő iskolai programok,
  • d.) elemi kár esetén felmerült költség,
  • e.) eseti magas gyógyszerköltség,
  • f.) legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezeléshez kapcsolódó költségek viselése,
  • g.) téli tüzelő vásárlás,
  • h.) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak,
  • i.) temetési költség.

Lakhatást elősegítő támogatás formájában.

Az önkormányzat a lakhatás elősegítése érdekében települési támogatást nyújthat a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat és szemétszállítás díjához.

A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 179.550.- Ft-ot, a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén a 199.500.- Ft-ot, és az egy háztartásban együtt élők egyike sem rendelkezik a Szociális Törvényben meghatározott értékű vagyonnal.

A lakhatást elősegítő települési támogatás összege a fűtési időszakban, októbertől márciusig 10.000.- Ft/hó és 20.000.- Ft/hó, áprilistól szeptemberig: 5.000. Ft/hó és 10.000.- Ft/hó közötti összegben állapítható meg.

Ápolási célú támogatás formájában.

Ápolási célú települési támogatás a 18. életévét betöltött tartós beteg személy otthoni gondozását végző hozzátartozó részére állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 179.550.- Ft-ot, vagy egyedül élő esetén a 199.500.- Ft-ot.

Gyermekek karácsonyi támogatása formájában.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult család karácsonykor 30.000.- Ft-os egyösszegű támogatásra jogosult.

Születési támogatás formájában.

A születési támogatás a gyermek születésekor, a gyermek neveléséhez nyújtott egyszeri, 30.000.- Ft összegű hozzájárulás. A jogosultság feltétele, hogy legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor, és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Telkiben bejelentett lakóhellyel, vagy ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen Telki község közigazgatási területén éljen. Ezen felül a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 179.550.- Ft-ot, a gyermeket egyedül nevelő szülő esetén a 199.500.- Ft-ot. Előírás továbbá, hogy az egy háztartásban együtt élők egyike sem rendelkezik a Szociális Törvényben meghatározott értékű vagyonnal.

Természetbeni támogatások formájában.

A pénzbeli támogatáson túl igényelhetőek természetbeni támogatások is. Természetbeni támogatásról akkor beszélünk, ha az igénylő nem pénzben, hanem valamilyen egyéb formában kap támogatást. Ilyen lehet pl., amikor szociális célú tűzifát, vagy nyári táboroztatás, illetve a gyermekek intézményi étkezési térítési díjához való hozzájárulást kap az igénylő az önkormányzat részéről.

Fontos, hogy a szociális támogatásokra abban az esetben jogosult az igénylő, amennyiben önmaga, illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni és jövedelme a helyi rendeletben foglalt határokat nem haladja meg. A jövedelemhatár az egyes ellátások esetén változó, a helyi rendeletben szabályozott mértékű.

Természetbeni támogatást nyújthat továbbá az önkormányzat védőoltások biztosítása formájában. Védőoltást az önkormányzat a 24 hetes kort be nem töltött kiskorúak részére a Rota vírus elleni védőoltás felvételéhez, illetve a krónikus betegségben szenvedő 70 év feletti idős személy részére a tüdőgyulladás elleni védőoltás felvételéhez biztosíthat.

A támogatásokkal kapcsolatban kérem, keressék bizalommal a Polgármesteri Hivatal illetékes kollégáját, Tieblné Czentár Zsuzsanna igazgatási előadót, a 06-26-920-808-as telefonszámon!

dr. Lack Mónika
jegyző

(Képünk illusztráció, forrása: Pixabay)

Fel