Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Változás a helyi szociális rendeletben

szocialis

Helyi szociális rendeletünkben öt év óta kialakítottuk annak lehetőségét, hogy az alacsony nyugdíjjal rendelkező, idős személyek részére egyszeri rendkívüli támogatást nyújtsunk karácsony előtt. A nyugdíjfolyósítótól kapott lista alapján a 120.000 Ft alatti nyugdíjjal rendelkező lakosok 10.000 Ft-ot, illetve az egyedülállók 20.000 Ft-ot kaptak az önkormányzattól, amelynek fedezetét, 1.000.000 Ft-ot költségvetésünkben elkülönítettünk. A kifizetés a kapott lista alapján, automatikusan történt, a nyugdíjasok jövedelmi helyzetét nem mérlegeltük, így aztán olyanok is részesültek a támogatásból, akiknek anyagi helyzete ezt nem indokolta.

Az elmúlt év emelkedő inflációja, a rezsiköltségek ugrásszerű emelkedése miatt a Szociális Bizottság úgy döntött, és előterjesztésünket a képviselő-testület is megerősítette, hogy a fenti összeget célzottan, a nehezebb körülmények között élők támogatására csoportosítja át, hogy hatékonyabban tudjuk segíteni a rászorulókat, és jelentősebb összeggel tudjuk támogatni azokat, akik lakhatási, rezsi gondokkal küzdenek. Ezért megszűnik az automatikusan, postán érkező karácsonyi támogatás, helyette lakhatási és rendkívüli támogatás kérelmezhető.

Az önkormányzat a lakhatás elősegítése érdekében települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, csatornahasználat és szemétszállítás (együtt: rezsiköltség) díjához, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (lakáshatást elősegítő települési támogatás).

Lakhatást elősegítő települési támogatásra jogosult az a személy,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló esetén 500%-át, és
b) az egy háztartásban együtt élők egyike sem rendelkezik az Szt. 4. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal.

A kérelemhez csatolni kell az utolsó három havi rezsiköltségről szóló értesítők másolatát, 16 éven felüli gyermek részéről iskolalátogatási igazolást.

A lakhatást elősegítő települési támogatásra nyújtott támogatás egy hónapra jutó összege a fűtési időszakban, októbertől márciusig 10.000-20.000 Ft/hó, áprilistól szeptemberig: 5.000-10.000 Ft/hó közötti összegben állapítható meg. A lakhatást elősegítő települési támogatást 12 hónapra kell megállapítani.

A lakhatási támogatás mellett rendkívüli települési támogatásban is részesíthető az a személy, aki önmaga, illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló esetén 500%-át. (Módosította a 10/2021. (X.8.) számú Ö. rendelet 8.§-a. Hatályos: 2021.10.11-től.)

Kivételes esetben a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező részére jövedelemhatártól függetlenül évente egy alkalommal maximum 100.000 Ft erejéig támogatás nyújtható.

Szeretnénk minden ténylegesen rászorulónak segíteni. Ha anyagi helyzetük megoldhatatlannak tűnik, a rezsi számlákat nem tudják értelmezni, kérem, keressék a Családsegítő Szolgálatot, ők a tanácsadás mellett segítenek a kérelmek beadásában is, illetve jelzik a Bizottság felé a problémát.

A nyomtatványok az önkormányzat hivatalos oldaláról letölthetők (Nyomtatványok/Igazgatás), illetve ügyfélfogadási időben a Hivatalban, az igazgatási előadónál személyesen is átvehetők.

Halász Terézia képviselő
Szociális Bizottság elnöke

 

Fel