hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális Bizottság

Elnök: Halász Terézia Éva
Tagok: Király Péter, dr. Vida Rolland
Külsős tagok: Jókó Attila, Baltási Klára

 

Pénzügyi Bizottság

Elnök: Dr. Földvári-Nagy László
Tagok: Király Péter, dr. Vida Rolland
Külsős tagok: Majtényi Kálmán, Láng Richárd

 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.20.) számú Ö. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján a Képviselő-testület bizottságainak határkörei:

 

Pénzügyi Bizottság

Átruházott hatáskörök:

1. Dönt az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció tartalmának elfogadásáról
2. Megválasztja a közbeszerzési bíráló bizottság tagjait.

Általános feladatkörök:

1. Javaslatot készít, és véleményt nyilvánít az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben pénzügyi vonatkozásban, ágazatonként a Hatásköri Jegyzék szerint.
- Költségvetés
- Vagyongazdálkodás
- Adósságrendezés
- Adóztatás
- Értékpapír kibocsátás
- Lakások, helyiségek bérlete, elidegenítése
- Kisajátítás
- Közbeszerzések
- Pályázatok
- Hitelfelvétel

2. Ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, valamint az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

3. Megtárgyalja a polgármester jutalomösszegével kapcsolatos előterjesztést

 

Szociális Bizottság

Átruházott hatáskörök:

1. Döntést hoz a következő ellátások megállapítása tekintetében
- önkormányzati segély megállapítása
- méltányossági közgyógyellátás megállapítása
- méltányossági ápolási díj  megállapítása
- étkezési térítési díj kedvezmény megállapítása
- a  települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletben szabályozott támogatások odaítéléséről
- a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos kérelmekről
- az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról
- szükség esetén dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről

2. Tárgyév szeptember 15. napjáig meghirdeti a köznevelési intézményben tanulók ösztöndíja adott évi fordulójának pályázatát, melyet a helyben szokásos módon közzétesz

3. Tárgyév január 31. napjáig meghirdeti a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz való hozzájárulás (ösztöndíj) pályázatát, melyet a helyben szokásos módon közzétesz

4. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

Általános feladatkörök:

1. Javaslatot készít, és véleményt nyilvánít az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben, ágazatonként:

- Szociális ellátás
- Gyámügy igazgatás
- egészségügyi igazgatás

2. Figyelemmel kíséri a szociális törvény, a végrehajtására készült önkormányzati rendeletben
  foglaltak betartását, javaslatot terjeszt a testület elé a szükséges módosításra.

3. Figyelemmel kíséri az éves költségvetési rendeletben a szociális feladatokra előirányzott
  összeg felhasználását.

4. Megtárgyalja a szociális és gyermekvédelmi intézmények beszámolóit.

5. Megtárgyalja az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolókat.

6. Kapcsolatot tart a településen tevékenykedő karitatív szervezetekkel.

7. Figyelemmel kíséri a város egészségügyi helyzetét, javaslattal él a képviselő testület felé az egészségügyi intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátásához.

8. Javaslatot tesz a polgármester részére az önkormányzat állományába tartozó egészségügyi dolgozók kinevezésére

Fel