Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális Bizottság

Elnök: Halász Terézia Éva
Tagok: Király Péter, dr. Vida Rolland
Külsős tagok: dr. Kiss Eszter, Baltási Klára

 

Pénzügyi Bizottság

Elnök: Dr. Földvári-Nagy László
Tagok: Király Péter, dr. Vida Rolland
Külsős tagok: Majtényi Kálmán, Láng Richárd

 

Köznevelési Bizottság

Bizottság elnöke: dr. Vida Rolland képviselő
Elnökhelyettese: Dr. Földvári-Nagy László képviselő
Bizottság képviselő tagja: Halász Terézia képviselő
Bizottság külsős tagja: Megyesi Nóra, Freili Szilvia

 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.28.) számú Ö. rendelet 2. számú függelékében foglaltak alapján a Képviselő-testület bizottságainak határkörei:

 

Pénzügyi Bizottság

Átruházott hatáskörök:

1. Dönt az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció tartalmának elfogadásáról
2. Megválasztja a közbeszerzési bíráló bizottság tagjait.

Általános feladatkörök:

1. Javaslatot készít, és véleményt nyilvánít az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben pénzügyi vonatkozásban, ágazatonként a Hatásköri Jegyzék szerint.

- Költségvetés
- Vagyongazdálkodás
- Adósságrendezés
- Adóztatás
- Értékpapír kibocsátás
- Lakások, helyiségek bérlete, elidegenítése
- Kisajátítás
- Közbeszerzések
- Pályázatok
- Hitelfelvétel

2. Ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, nyilvántartásával, kezelésével és őrzésével, valamint az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

3. Megtárgyalja a polgármester jutalomösszegével kapcsolatos előterjesztést

 

Szociális Bizottság

Átruházott hatáskörök:

1. Döntést hoz a következő ellátások megállapítása tekintetében

- önkormányzati segély megállapítása
- méltányossági közgyógyellátás megállapítása
- méltányossági ápolási díj  megállapítása
- étkezési térítési díj kedvezmény megállapítása
- a  települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletben szabályozott támogatások odaítéléséről
- a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos kérelmekről
- az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról
- szükség esetén dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről

2. Tárgyév szeptember 15. napjáig meghirdeti a köznevelési intézményben tanulók ösztöndíja adott évi fordulójának pályázatát, melyet a helyben szokásos módon közzétesz

3. Tárgyév január 31. napjáig meghirdeti a külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz való hozzájárulás (ösztöndíj) pályázatát, melyet a helyben szokásos módon közzétesz

4. Dönt az éves költségvetésben részére meghatározott keret felhasználásáról.

Általános feladatkörök:

1. Javaslatot készít, és véleményt nyilvánít az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben, ágazatonként:

- Szociális ellátás
- Gyámügy igazgatás
- egészségügyi igazgatás

2. Figyelemmel kíséri a szociális törvény, a végrehajtására készült önkormányzati rendeletben
  foglaltak betartását, javaslatot terjeszt a testület elé a szükséges módosításra.

3. Figyelemmel kíséri az éves költségvetési rendeletben a szociális feladatokra előirányzott
  összeg felhasználását.

4. Megtárgyalja a szociális és gyermekvédelmi intézmények beszámolóit.

5. Megtárgyalja az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolókat.

6. Kapcsolatot tart a településen tevékenykedő karitatív szervezetekkel.

7. Figyelemmel kíséri a város egészségügyi helyzetét, javaslattal él a képviselő testület felé az egészségügyi intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátásához.

8. Javaslatot tesz a polgármester részére az önkormányzat állományába tartozó egészségügyi dolgozók kinevezésére

 

A Köznevelési Bizottság feladat- és hatásköre [1]

52/A. §

(1) A Köznevelési Bizottság feladata a köznevelési feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, továbbá a képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlása.

(2) A Köznevelési Bizottság feladatkörében különösen:

a) véleményezi az önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű oktatási, nevelési intézmények létesítésére, működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat,

b) véleményezi a köznevelési intézmény(ek) beszámolóit, programjait, vezetői beszámolóit,

c) véleményezi a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó köznevelési kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat,

d) véleményezi az Önkormányzat költségvetésének közneveléssel összefüggő részét,

e) véleményezi a köznevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos testületi anyagokat, pályázatokat,

f) véleményezi a közneveléssel kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, ezzel összefüggésben tárgyalási jogkörrel részt vesz a pályázók meghallgatásán,

g) véleményezi a Képviselő-testület által alapított díjak odaítélésére vonatkozó javaslatokat,

h) véleményezi az Önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodások tervezetét.

i) feltárja és egyezteti a közneveléssel összefüggő települési érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.

j) értékeli az Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési-intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

k) részt vesz az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének kialakításában.

l) javaslatot tesz közép- és hosszú távú közneveléssel összefüggő célokra.

m) tárgyalási jogkörrel részt vesz a közneveléssel összefüggésben megvalósuló szakmai és partnerszervezeti egyeztetéseken, segíti az egyes intézmények és szervezetek közötti együttműködést.

(3) A Köznevelési Bizottság évente legalább egyszer a bizottság szóban vagy írásban beszámol a Képviselő-testületnek a köznevelés általános helyzetéről Telkiben.

 

[1] Az „A Köznevelési Bizottság feladat- és hatásköre” alcímet (52/A. §) a Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

Fel