Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Telki Kultúra Alapítvány


A Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány azért jött létre, hogy a helyi kultúra szervezését segítse és lehetőséget teremtsen korábbi források megszerzésére, befogadására. Az önkormányzat ugyanis felismerte, hogy az egyre növekvő forráshiányos korban ilyen szervezetek nélkül lehetetlen a közösségi élet működtetése. Az alapítvány pályázhat olyan forrásokra, amelyekre az önkormányzat korábban nem pályázhatott, és fogadhat felajánlásokat, amelyek irányítottan, csak a kultúra területén kerülnek felhasználásra.

A Telki Kultúra Közhasznú Alapítványt Deltai Károly polgármester javaslatára három magánszemély, összesen 150.000 Ft alapítói tőkével 2011-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a telki közösségi-kulturális élet szervezése egy civil szervezeten keresztül plusz források, civil energiák bevonása által erősödhessen. A civil szervezet nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek csatlakozhatnak, ha az Alapítvány céljaival egyetértenek, és e célok megvalósításához akár anyagi eszközzel, akár személyes közreműködéssel hozzá kívánnak járulni.

Az Alapítvány rövid- és hosszú távú céljai:
- Telki Község lakosainak számára kulturális programok szervezése,
- a felnövekvő nemzedék kisgyermekkortól felnőttkorig tartó művészeti, kulturális nevelésének, oktatásának elősegítése,
- Telki Község környezeti, szellemi, művészeti értékének és hagyományainak feltárása, megismertetése, a fenntartható természeti és társadalmi környezet kialakításának elősegítése,
- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, életminőséget és életesélyt javító tanulás, gyermek-, ifjúsági- és felnőttoktatás elősegítése
- Az internetes kultúra – virtuális közművelődés kialakulásának elősegítése,
- Civil önszerveződés elősegítése, tanácsadási és szervezetfejlesztési feladatok ellátása,
- Civil szervezetek és természetes személyek támogatása az alapítvány cél szerinti tevékenységeivel összhangban,
- Mindezen célokhoz településen kívüli, plusz források felkutatása és bevonása.

Az Alapítvány tevékenysége során vállalt, hosszú távon ütemezett feladatai:
• A természetes műveltség (organikus kultúra) hagyományainak megismertetése
• Előadások, fesztiválok, művészeti rendezvények, táborok, konferenciák és más rendezvények szervezése, kulturális és művészeti tevékenység
• Honismereti, történelmi, néprajzi, művészeti és népművészeti ismeretek közvetítése, hagyományőrzés, kulturális örökség megőrzése
• A célokhoz kapcsolódó ismeretterjesztés, képességfejlesztés
• Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok, közösségi kezdeményezések megvalósítása, működtetése és támogatása, különös tekintettel az ifjúsági korosztályra.
• A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, nemzetiségi, kisebbségi kultúra ápolása, kiemelt figyelemmel Telki testvértelepülésére, a romániai Gyimesbükkre és annak oktatási intézményeire
• Az Alapítványi célokkal összhangban szakmai érdek-képviseleti munka végzése társadalmi és állami fórumokon. Az alapítványi célok elérése érdekében – elérhető külső források rendelkezésre állása esetén - ösztöndíjak és pályázatok kiírása, megítélése.

Az alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti, abból részesülhet.

Az új szervezet első lépésben a Telki Község Önkormányzatával kötött ún. közművelődési megállapodás keretében a település költségvetésében megállapított keretösszeg erejéig, előzetesen jóváhagyott programterv alapján szervezi és koordinálja a település közösségi-kulturális eseményeit, segíti a Pajta-Faluház hasznosítását és szervezi a Gyimesbükkel kiépítendő testvértelepülési együttműködést.

Az alapítványi vagyon kezelője, és általános hatáskörű, legfőbb döntést hozó szerve a három főből álló kuratórium, amelynek tagjai: Móczár Gábor (elnök), Magyarné Callmeyer Judit és Eperjesiné Kemény Krisztina. A kuratórium tagjai ezen tevékenységüket társadalmi munkában, ingyenesen végzik. Az alapítvány székhelye és postacíme a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.).

Fel