Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Hivatal

polgarmesteri_hivatal

1.) A Hivatal a képviselő-testület által létrehozott helyi önkormányzati közigazgatási szerv, amely rendeltetése szerint ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

3.) A hivatal önálló jogi személy - az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának e jogkörrel felruházott végrehajtó szerve.

4.) A hivatal – belső szervezeti tagozódásától függetlenül – egységes szervezet, mely a képviselő-testület felügyelete alatt működik. Feladatellátásának és működésének pénzügyi forrása az önkormányzat költségvetésében e célra jóváhagyott előirányzat.

5) A hivatalt a jegyző – távollétében az aljegyző – képviseli. Egyedi esetekben a jegyző által erre meghatalmazott más személy is jogosult a képviselet ellátására.

A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE

1) A hivatalt – a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében – a polgármester irányítja, amely jogköréből eredően

- a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

- a jegyző javaslatára előterjesztést tesz a képviselő-testület felé a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

- a hatáskörébe tartozó ügyekben a hivatal felé szabályozza a kiadmányozás rendjét,

- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.

2) A hivatal irányításában az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott munkamegosztás szerint vesznek részt.

3) A hivatalt a jegyző vezeti.

A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

a.) Igazgatási, titkársági csoport
b.) Pénzügyi csoport
c.) Településfejlesztési és üzemeltetési csoport

ELÉRHETŐSÉGEK>>

 

Fel