Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Helyi adófizetési kötelezettség keletkezése

ado_szamitas

Adatbejelentések, adóbevallások benyújtása, felülvizsgálata, pótlása 2022. január 15-ig

Az önkormányzat közigazgatási területén található építmények és telek-ingatlanok után az adózókat adófizetési kötelezettség terheli. A 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel az építmények, míg a 3/2012. (II.25.) önkormányzati rendelettel a beépítetlen ingatlanok utáni adózási szabályokat határozta meg a képviselő-testület.

Az önkormányzati adóhatóság az ingatlantulajdonos adatbejelentése (önadózás) alapján az ingatlan-nyilvántartásban szereplő építménye és telke után veti ki a helyi adókat. Ingatlan vásárlása, eladása, új ingatlan felépítése, meglévő ingatlanok bővítése esetén az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményekre való jogosultság feltételeiben történő változás esetén a változást az adóévet követő év január 15-ig – 2021-ben történt változás esetén 2022. január 15-ig – az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosnak, vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan esetén a vagyoni értékű jog jogosultjának adatbejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatóság felé az adókötelezettség keletkezéséről vagy annak megszűnéséről. Az adatváltozásról szóló adatbejelentést az adóalanyoknak/tulajdonosnak/haszonélvezőnek az adóév első napján fennálló állapotnak megfelelően kell megtennie.

Felhívjuk az érintett adózók figyelmét, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetése – például ingatlan eladásáról vagy vásárlásáról történő szerződés földhivatali benyújtása, új ingatlan esetén az építéshatóság által kiállított épület létesítéséről szóló tudomásulvételről szóló igazolás kiállítása – nem elegendő és nem helyettesíti az önkormányzathoz történő adatbejelentés megtételét.

Mivel a helyi adók, jelesül az építmény- és a telekadó ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a telekadóról” szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki, és azt elektronikusan, vagy papír formátumban küldik be a hivatal részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a www.telki.hu/Nyomtatványok felületen található „Adatbejelentés” nyomtatvány le- és kitöltésével is meg tudják ezt tenni.

Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Fontos tényező azonban, hogy az adókedvezmények feltételeinek változását is minden esetben be kell jelentenie az adózónak. A hatályos építményadó rendelet értelmében adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a kedvezmény csak az életvitelszerű lakhatáshoz kapcsolódik, így amennyiben az adott ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik valaki, de nem lakik életvitelszerűen az adott ingatlanban, a kedvezmény nem illeti meg. Adatbejelentési kötelezettség terheli az adózót abban az esetben is, ha az életvitelszerű lakhatás megszűnt (elköltözés, elhalálozás).

Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót a közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásból tudomására jutó adatok alapulvételével is megállapíthatja, ha az adózáshoz szükséges minden adat és tény rendelkezésére áll. Ez az eljárás már egy ellenőrzési eljárás keretében történhet, aminek következményeként az önkormányzat adóbírság kiszabása mellett állapítja meg a fizetendő adó összegét.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változás-bejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Abban az esetben, ha az adózó a felhívásnak nem tesz határidőben eleget, az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air) 220.§-a alapján természetes személy esetén maximum 200.000 Ft, nem természetes személy esetén maximum 500.000 Ft összegű mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő kitűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Az ismételt felhívásban feltüntetett határidő eredménytelen elteltét követően a bírság összege ismételhető.

Kérünk ezért minden adózót, hogy az adatbejelentést minden esetben határidőre tegye meg, ellenkező esetben a hivatal szankciók alkalmazása mellett tud csak eljárni.

Telki Polgármesteri Hivatal

(Képünk csupán illusztráció.)

Fel