Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató változtatási tilalom elrendeléséről

szabalyok_paragrafus

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az ingatlan tulajdonosokat, hogy Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2023. (VIII.01.) önkormányzati rendeletével változtatási tilalmat rendelt el Telki Lke-K2 építési övezetben található ingatlanjaira vonatkozóan.

Az agglomerációs kiköltözési hullám és az ahhoz kapcsolódó beruházások tekintetében a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat több ponton nem megfelelő. Az ingatlanpiac keresleti oldala a falusias környezetbe épített társasházak igényét erősíti (ez a múltban nem volt jellemző). Megváltoztak térségünk lakhatási, közlekedési szokásai és a klímaváltozás is érezteti hatását. Ezen okok miatt szükséges a Helyi Építési Szabályzat bizonyos övezetekre történő, mai kor kihívásaira jobban reagáló részletezettségű kidolgozása. Megvizsgálandó a zöldterületi mutató, a gépjárműforgalom kezelésnek, parkolásnak a kérdése és az épületek paraméterei egyaránt.

Telki Község Önkormányzat képviselő-testülete 82/2023. (VI.31.) számú önkormányzati határozatával döntött arról, hogy Telki község hatályos Helyi Építési Szabályzatában az Lke-K2 övezettel jelölt övezetek tekintetében megindítja a Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárást.

Az önkormányzat – a partnerségi egyeztetési eljárásban közreműködők együttműködésével – remélhetőleg olyan új előírásokat és szabályozásokat tud majd megalkotni és elfogadni, amelyek maximálisan segítik a település tájértékeinek megtarthatóságát, úgy az épített környezet, mint a tájhasználat oldaláról.

Fentiek alapján, míg az új szabályozás el nem készül, változtatási tilalom került elrendelésre  az Lke-K2 építési övezet ingatlanjaira vonatkozóan. Erre a döntésre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Építési törvény) 20-22.§-ai adnak lehetőséget.

A változtatási tilalomról szóló rendelet kihirdetésének időpontja: 2023. augusztus 1., hatályba lépésének időpontja: 2023. augusztus 1.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

"20. § (1) Az érintett területre

a) változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig,

b) telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el

ba) a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése,

bb) a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre juttatása érdekében.

(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, és azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

(2a) Tilalmat külön önkormányzati rendelettel vagy - a (4) bekezdésben meghatározott indokból - hatósági határozattal kell elrendelni, módosítani és megszüntetni.

(3) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről - a változtatási tilalom kivételével - a települési önkormányzat képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi önkormányzat képviselő-testülete) a főjegyző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket.

(7) A tilalom nem terjed ki:

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,

b) a korábban gyakorolt használat folytatására,

c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,

e) a honvédelmi és katonai célú területre,

f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.

22.§ (1) A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad."

Telki, 2023. augusztus 1.

Deltai Károly - polgármester
dr. Lack Mónika - jegyző

A Szabályozási Terv az övezeti besorolásokkal ITT érhető el.

Frissítés (08.04., 10:40): Íme, az érintett területet ábrázoló térképrészlet a Szabályozási Tervből!

Lke-K2

Fel