Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Adatbejelentések, adóbevallások benyújtása, felülvizsgálata, pótlása

ado

Telki közigazgatási területén vagyoni típusú adóként építményadó és telekadó van bevezetve.

Az önkormányzati adóhatóság az ingatlantulajdonos adatbejelentése alapján az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott építménye és telke után veti ki a helyi adókat.

Sajnálatos tapasztalat, hogy több olyan eset is előfordul, amikor nem megfelelő módon történik meg az adatbejelentés, vagy akár annak teljesítése az adófizetésre kötelezett részéről teljesen el is marad.

Új ingatlan vásárlása, eladása, új építmény építése, meglévő építmény bővítése, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményekre való jogosultság feltételeiben történő változás esetén a változást az adóévet követő év január 15-ig adatbejelentés formájában meg kell tenniük az adóalanyoknak, tulajdonosnak/haszonélvezőnek az adóév első napján fennálló állapotnak megfelelően az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adókötelezettséget azért is fontos határidőben megtenni, mert ennek megfelelően változhat az adófizetése.

Önmagában az ingatlan-nyilvántartásban (földhivatalnál) történő változás átvezetése (pl. ingatlan eladása, vagy vásárlása, lakóingatlan felépülése) vagy a kedvezményekre való jogosultságban történő változás nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel a helyi adók, jelesül az építményadó és a telekadó ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Az adatbejelentés legegyszerűbb módja, ha az Elektronikus Önkormányzati Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) belépve az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” a szóló ASP-ADÓ-31, illetve az ,,Adatbejelentés a telekadóról ,, szóló ASP-ADÓ-32 számú nyomtatványt töltik ki és azt elektronikusan vagy papír formátumban küldik be a hivatal részére, de természetesen az önkormányzat honlapján, a www.telki.hu/ Nyomtatványok felületen található „Adatbejelentés nyomtatvány” letöltésével és kitöltésével is meg tudják ezt tenni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján hozott részletszabályokban (adó alapja, adó mértékei, adókedvezmények, stb.) Telki Község Önkormányzata az építményadóról szóló 2/2016. (II. 25.) számú Ö. rendelete (Ör.) szabályozza az építmények adóztatását, míg a 3/2016.(II.25.) Ör. szabályozza a telkek adóztatását.

Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót az adózó adatbejelentése (az adózónak a kivetéssel történő helyi adó megállapításához szükséges adatokról szóló bejelentése) alapján ún. kivetés útján, határozatban állapítja meg.

Az adózónak nem kell újabb adatbejelentést benyújtania mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Fontos tényező azonban, hogy az adókedvezmények feltételeinek változását is minden esetben be kell jelentenie az adózónak. A hatályos építményadórendelet értelmében adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a kedvezmény csak az életvitelszerű lakhatáshoz kapcsolódik, így amennyiben bár az adott ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik valaki, de nem lakik életvitelszerűen az adott ingatlanban, a kedvezmény nem illeti meg.

Több alkalommal találkozott a hivatal olyan esettel, hogy a már elhunyt hozzátartozó, vagy az ingatlanban már nem életvitelszerűen lakó személy (pl. az ingatlanban már nem lakó nagykorú gyermek) után is igénybe kívánják venni a kedvezményt. A hatályos rendelettel ez nyilvánvalóan ellentétes. Fontosnak tartjuk, hogy a kedvezményekre való jogosultságot ilyen szemmel vizsgálják felül az adózók és a szükséges adatmódosítást tegyék meg.

Az önkormányzati adóhatóság az építményadót és a telekadót a közhiteles nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásból tudomására jutó adatok alapul vételével is megállapíthatja, ha az adózáshoz szükséges minden adat és tény rendelkezésre áll, ez az eljárás már egy ellenőrzési eljárás keretében történhet, aminek következményeként az önkormányzat adóbírság kiszabása mellett állapítja meg a fizetendő adó összegét.

Az önkormányzati adóhatóság az adatbejelentési, változásbejelentési kötelezettség elmaradása, hiányos teljesítése, vagy a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség valótlan adattartalommal történő teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. Ekkor még mulasztási bírság nincs előírva, és ha az adókötelezettséget az adózó teljesíti, nem éri hátrányos szankció.

Abban az esetben azonban, ha az adózó a felhívásnak nem tesz határidőben eleget, az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Air) 220.§-a alapján természetes személy esetén max. 200.000 Ft, nem természetes személy esetén max. 500.000. Ft összegű mulasztási bírsággal sújtja és – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az ismételt felhívásban feltüntetett határidő eredménytelen elteltét követően a bírság összege ismételhető.

A leírtakból is következik, hogy a szankciók a jogszabályokat sorozatosan megszegő adózókat sújtják leginkább, de ezt megelőzendő számos lehetőség van a jogszerű és egyéb szankciók nélküli kötelezettség teljesítésére.

Kérünk ezért minden adózót, hogy az elmaradt adatbejelentéseket haladéktalanul tegyék meg, szükség esetén a bevallásokat vizsgálják felül. Ellenkező esetben a hivatal az elmaradt adatbejelentések benyújtása esetén minden esetben a fentiek szerint fog eljárni.

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel