hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Költségvetés módosítás; a járvány hatásai közös pénzügyeinkre

2019 végén kínai eredetű világjárvány tört ki. 2020. március 11-én a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet és rendkívüli jogrendet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről azóta külön kormányrendeletek rendelkeznek.

A 2020. évi költségvetés tervezése során érthető módon még más prioritások álltak a fókuszban. A járvány hatására azonban életünk alapjaiban megváltozott. A járvány közvetlen és közvetett módon az önkormányzat teljes működésére, így gazdálkodására is jelentős hatást gyakorolt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott.

A költségvetésnek tükröznie kell az aktuális helyzetet, és meghatároznia a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat. E körülmények alapjaikban változtak meg a járvány miatt.

Különleges járványügyi feladatainkkal korábban nem számoltunk. E feladatok azonnali kiadásként merültek fel, melyek nem szerepeltek eredeti költségvetésünkben. E feladatokra központi forrást nem kaptunk.

A korlátozások miatti bevételkieséseink, adóbevétel-csökkenéseink jelentősek, egy részük még fel sem mérhető. Központi költségvetési támogatást a rendkívüli feladatok finanszírozására vagy a bevételkiesés kompenzációjára nem kaptunk. Ismeretes, hogy a kormány egyes intézkedései kapcsán az önkormányzatoktól elvonták adóbevételeik jelentős részét.

Ennek egyik lépése volt, hogy a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően, a gépjárműadóról szóló törvény alapján, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg, gépjárműadó átengedett része (40%-a) átirányításra került a Járvány Elleni Védekezési Alapba. Ez az elvonás már megtörtént.

A helyi iparűzési adó tekintetében, a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet (4) bekezdése alapján az adóelőlegek és befizetések határideje kitolódott, az eleve radikálisan csökkenő adóbevétel a tervezettnél sokkal később érkezhet meg. Ennek jelentős hatása van a cash flow-ra, a működési biztonságra és a tervezhetőségre.

Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő költségvetési rendelkezések tovább szűkítik pénzügyi mozgásterünket. Az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen a Költségvetési Törvény szerinti összegre a települési önkormányzat e rendelkezés hatálybalépésétől kezdve nem jogosult.

Forrásaink az egyes költségvetési elvonásokat elrendelő kormányrendeletek hatására tehát jelentősen csökkentek. Ismeretes, hogy minél kisebb egy gazdálkodó szervezet, annál érzékenyebb. 1%-nyi elvonás nem ugyanúgy érint egy kis önkormányzatot, mint egy nagyot.

Nem adó jellegű bevételeink a gazdaság általános visszaesésének közvetlen és közvetett hatásai miatt szintén csökkentek. A bevételi oldal összességében tehát jelentős mértékben mérséklődött.

Fontos kiemelni, hogy a járványügyi intézkedéseken kívüli, a korábbi költségvetésben nem szereplő, új költségvetési kiadási tétel nem szerepel a költségvetésben. Egyetlen olyan új tétel sincs a kiadási oldalon, ami eredetileg nem szerepelt a költségvetésben és ne a járványhoz kapcsolódna. A nem túl meghatározó méretű járványügyi kiadásokon kívül tehát főként a bevételi oldal központi elvonások és egyéb bevételkiesés miatti jelentős csökkenése határozza meg a módosítást.

Az emberi életek és egészség megóvásán túl fontos cél, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzük, biztosítsuk, és hogy a jogszabályokban rögzített kötelező feladatainknak a lehető legteljesebb mértékben eleget tudjunk tenni. E célok szem előtt tartásával a járvány második hónapjának végén időszerűvé vált költségvetésünk formális módosítása is.

Veszélyhelyzet és rendkívüli jogrend idején a képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolja. Minden döntés, így a költségvetés módosításának, azaz településünk működőképessége biztosításának felelőssége jelen helyzetben teljes egészében a polgármesteré. Képviselőtársaimmal egyeztetve, a Polgármesteri Hivatal szakmai javaslatai alapján, a személyes felelősséget átérezve a következő elvek mentén módosítottam Telki költségvetését.

A költségvetés módosításának elvi kiindulópontja a lehető legnagyobb biztonságra törekvés, a minél teljesebb működés megtartása mellett. Háromszintű módosítás előkészítése történt meg. A most beterjesztett a legenyhébb, de a jelen helyzetben még biztonságos hátteret jelentő módosítás. A cél a működőképesség minél teljesebb megőrzése, az alap- és kötelező feladatok teljes körű ellátása.

A járványügyi helyzet bizonytalansága miatt az év második, pénzügyi szempontból nehezebb része még nagyobb óvatossággal tervezendő. Fennáll egy újabb járványos időszak eljövetelének esélye, aminek lehetnek kiadási vonzatai. Semmi nem ad okot bizakodásra a bevételi oldal növekedése tekintetében. Az önkormányzat helyi adóbevételeinek teljesítése 2020-ban rendkívül bizonytalan. A legnagyobb gondosság elve alapján kiadásainkat csökkenteni szükséges, elsősorban az önként vállalt és halasztható, vagy nem létfontosságú feladatok körében.

Bevételeink jelenlegi becsléseink szerint megközelítőleg százmillió forinttal, vagy akár ezt meghaladó mértékben is csökkenhetnek. Nem tervezett, járványügyi kiadásaink éves szinten elérhetik akár a tízmillió forintot is. Külön figyelembe veendő a cash flow, hisz bevételeink nem folyamatosan érkeznek, rendszeres kiadásainkon felül azonban számítanunk kell rendkívüliekre is.

Jelen költségvetési módosítás a ma ismert körülmények között biztonságos keretet ad működésünkhöz, és amikor a képviselő-testület visszakapja ezirányú jogosítványait, a lehető legnagyobb mozgásteret tudja biztosítani az új forráselosztás megtervezéséhez.

Mindenki abban reménykedik, hogy a járványnak hamarosan vége lesz és nem is tér vissza. A rendkívüli jogrend várhatóan nyár elején véget ér és a képviselő-testület belekezdhet a költségvetés további finomításába. Nehéz évkezdet volt, soha nem látott rendkívüli körülményekkel, de az év hátralévő része hasonlóan kemény lesz. Abban bízom, hogy nem járványügyi, hanem csak pénzügyi szempontból.

Deltai Károly
polgármester

Fel