Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Fás szárú növények védelme

telki_szolo_fentrol

A fás szárú növények mennyisége és minősége alapvetően meghatározza egy település környezeti állapotát, arculatát, és befolyással van a lakosság egészségére, közérzetére is. Telki egyedülálló természeti adottságokkal rendelkezik (sokan éppen emiatt választották otthonukként), és a zöld falu jelleg nem csupán a fákkal, cserjékkel való borítottságban, hanem a helyiek környezettudatos szemléletében is megjelenik.

Ennek az állapotnak a megóvása, valamint a további zöldítés, a bennünket körülvevő természetre való odafigyelés – pl. a faültetések, a virágosítás, vagy éppen a szemetelés elkerülése, illetve a lakossági szemétszedési akciók révén, de ide tartozik a házi komposztálás egyre szélesebb körben történő alkalmazása is – közös felelősségünk, hiszen mindannyian tehetünk azért, hogy községünk egy kellemes természeti miliőjű hely lehessen a jövőben is, lakói pedig élen járjanak az öko-tudatosság terén.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezése alapján Telki Község Önkormányzata megalkotta a településkép védelméről szóló 16/2017.(X.31.) számú rendeletét, amelyben a zöldfelületek kialakításával kapcsolatban is meghatározásra kerültek településképi követelmények. A fakivágásra, kivágott fás szárú növények pótlására vonatkozó szabályok azonban ebben nem rögzíthetők, erre önálló rendeletet kell alkotni.

A „fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII.30.) számú Kormányrendelet meghatározza a közterületi kivágások rendjét. A benne foglaltak alapján közigazgatási hatósági eljárás keretében a helye szerint illetékes jegyző engedélyezheti a közterületen lévő fás szárú növény kivágását, és kötelezhet a pótlásra. A jegyző kötelezheti továbbá az ingatlan használóját meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, telepítési előírások teljesítésére is. A magántulajdonú ingatlanon lévő fák kivágása kapcsán azonban a Kormányrendelet alapján a jegyzőnek nincs döntési jogköre.

A telki Helyi Építési Szabályzatról (HÉSZ) szóló 15/2016. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet tartalmaz építéshez kapcsolódó fakivágással kapcsolatos szabályokat. (HÉSZ Favédelmi előírások 11. §: A település közigazgatási területén, a nem közterületen lévő 1 méteres magasságban mért 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fát kivágni, a gyümölcsfák kivételével, csak növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység miatt, engedéllyel lehet. A kivágott fák pótlását az engedélyező hatóság által előírt mennyiségben és módon kell teljesíteni. A pótlás mértéke a kivágott fák 1 méteres magasságban mért törzsátmérőjének összege, amelyet előnevelt fákból kell telepíteni.)

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (2) bekezdése alapján a települési képviselő-testületnek jogában áll a közigazgatási területén lévő magántulajdonú ingatlanokra is kiterjedő hatállyal a fás szárú növényállomány védelmét biztosító helyi rendeletet alkotnia.

A testület 8/2022. (I.31.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet-tervezetet, amely rögzíti a Telkiben, magántulajdonú ingatlanon történő fakivágás szabályait. A szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása után, a rendelet előkészítése során meghatározták, hogy az engedélyhez kötött fakivágás esetén a pótlás alapja a kivágott fák darabszáma. Döntés született arról is, hogy a szabályozás hatálya a cserjékre és a gyümölcsfákra nem terjed ki, és bár lehetővé teszi a pénzbeli megváltás lehetőségét, az így befolyt összeg a környezetvédelmi alapba kerül.

A képviselő-testület mindezek alapján 2022. május 30-i ülésén elfogadta a fás szárú növények helyi védelméről szóló rendeletet, amelynek fő célja megóvni a település zöld jellegét, összhangban az itt élők jogos igényével és elvárásával, valamint környezettudatos szemléletével.

szb

Fel