Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ők az idei kitüntetettek

telki_dij

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete március 25-i és április 29-i ülésein döntött arról, hogy 2024-ben Telkiért Érdemérmet Dr. Horváth Dezső és a Telki Polgárőrség, Telki Ifjúsági Díjat Taródi Luca, míg Havas Ferenc-díjat Tóth Attiláné és Turcsányiné Dósa Renáta részére ítél oda.

Dr. Horváth Dezső – Telkiért ÉrdeméremDr_Horvath_Dezso

Dr. Horváth Dezső Széchenyi-díjas részecskefizikus, a fizika tudomány doktora, az ELKH Wigner Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet Nagyenergiás Fizikai Főosztály Standard Modell és Új Fizika Keresése Kutatócsoport emeritus kutatóprofesszora, címzetes egyetemi tanár, számos külföldi kutatóintézet és egyetem munkatársa, a Higgs-bozon és Az elemi részecskék csodás világa - A részecskefizika története című könyvek szerzője.

1970-ben szerzett fizikusi diplomát a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kísérleti részecskefizikus, vizsgálatait a dubnai Egyesített Atommagkutató Intézetben kezdte, és a Leningrádi Magfizikai Intézetben, a vancouveri TRIUMF-ban, a Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban, a svájci Paul-Scherrer Intézetben, majd a CERN-ben folytatta. Közös Budapest-Debrecen kutatócsoportokat szervezett CERN-kísérletekre: alacsonyenergiás antiprotonokkal az anyag-antianyag szimmetriát vizsgálják, a Nagy elektron-pozitron ütköztetőnél (LEP), később a Nagy hadronütköztetőnél (LHC) pedig Higgs-bozonok és más új részecskék esetleges keletkezését. 2012-ig az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében a Nagyenergiás Fizikai Osztály vezetője és a debreceni ATOMKI tudományos tanácsadója volt, jelenleg emeritus professzor. Az LHC-nél a CMS együttműködés magyar csoportjának munkáját koordinálja, a Debreceni Egyetemen pedig részecskefizikát oktat. Tudományos tevékenységéért
2012-ben megkapta a Magyar Köztársaság Széchenyi-díját.

Tudományos eredményei kimagaslóak, példaadó mindannyiunk számára, szakmai rangja büszkeséggel töltheti el a közösségét. Szakmai munkássága mellett kiemelt figyelmet fordít a tudomány népszerűsítésére, számos előadás, ismeretterjesztő mű szerzője, igyekszik közel vinni a tudományos ismereteket a laikus közönséghez. Több esetben volt már előadása Telkiben, így a szűkebb lakókörnyezetében élők is megismerhették gondolatait és a kortárs tudomány eredményeit.

Horváth Dezső jelenléte Telkiben hozzájárul közösségünk életéhez, szakmai pályája példaképe lehet minden helyi lakosnak, de különösen azoknak a fiataloknak, akik tudományos pályán képzelik el jövőjüket.

PolgarorsegTelki Polgárőrség - Telkiért Érdemérem

A Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 1999 óta működik községünkben, jelenlegi elnöke Földvári-Nagy László. A polgárőrség idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, amivel az egyik legrégibb civil szervezete településünknek.

Működésének fő célja a bűnözés minél alacsonyabb szintre való szorítása Telki közigazgatási határain belül. Tagjai éjszakánként rendszeresen járőröznek a település utcáin és kapcsolatban 
állnak a rendőrséggel.

Önzetlen munkájuk részét képezi a bűnmegelőzésen kívül a rendezvények biztosítása, a rendkívüli időjárási és baleseti helyzetekben való segítség, forgalomirányítás, eltűnt személyek keresése, bombák őrzése a tűzszerészek megérkezéséig. Segédkeztek már tűzeseteknél, villámárvizeknél és más kritikus szituációkban. A járványidőszakban kiemelt szerepük volt a közterületi koordinációban.

Az egyesület bevételeit a tagok által befizetett éves tagsági díj, önkormányzati támogatások, felajánlások, egyéb hozzájárulások teszik ki, ezeket a működéshez szükséges költségekre és eszközök beszerzésére használják fel. A polgárőrök saját gépkocsijukkal látják el a járőrszolgálatot, az autó üzemanyagának és üzemeltetésének költségeit is maguk fizetik.

Településünk számára kimagaslóan fontos közfeladatot látnak el, szemléletük, önzetlen hozzáállásuk példaadó mindannyiunk számára.

Tarodi_LucaTaródi Luca - Telki Ifjúsági Díj

Taródi Luca 1995-ben született Budapesten. Gyermekkorát Telkiben töltötte, itt nőtt fel. Részt vett településünk életében, közösségeiben, például a helyi ritmikus sportgimnasztika csapatnak is tagja volt.

Az ELTE Irodalom- és Kultúratudomány mesterszakán tanult összehasonlító irodalmat. Jelenleg főleg kritikaírással foglalkozik, lírát, dalszövegeket és prózát is ír.

Első verseskötete a Fiatal Írók Szövetsége kiadásában, 2022-ben jelent meg, Egyszer
végre fiatalok leszünk címmel. A könyvvel kapcsolatban elsők között a Telki Naplóban mutatkozott be. A kötet sikere és népszerűsége megerősíti az írói vénákkal rendelkező
fiatalokat, gyerekeket abban, hogy van értelme tehetségük fejlesztésének, és fiatalon is elérhető műveik megjelenése, ha munkájuk kellően magas színvonalú.

Taródi Luca személyes példája, kultúra iránti elkötelezettsége mintaadó a legfiatalabb generáció számára.

Toth_AttilaneTóth Attiláné – Havas Ferenc-díj

Tóth Attiláné 2015 júliusa óta dolgozik a Telki Zöldmanó Óvodában. Öt évig nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, dajkaként, majd 2018 márciusától pedagógiai asszisztensként támogatta az óvodapedagógusok nevelőmunkáját.

2020 júniusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem óvodapedagógus szakán szerezte meg a diplomáját. Tanulmányai során a képzéshez tartozó, az „Óvoda-iskola átmenet segítése” specializáció követelményeit kiváló eredménnyel teljesítette.

2022 szeptemberétől megbízást kapott a Zöldmanó Óvodában működő Környezeti nevelési szakmai munkaközösség vezetői feladatainak ellátására. Mindennapi munkája során nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítására. Az Örökös Zöld Óvoda cím kritériumrendszerének kialakítása és megteremtése érdekében folyamatosan keresi az új kapcsolati, pályázati lehetőségeket.

Rendszeresen részt vesz a Népmese napi, óvodapedagógusok által előadott meseelőadásban, a családok számára szervezett programokon: kézműves délelőttökön, családi napokon, gyalogtúrákon, a Zöldmanó Erdei Óvoda nyári tábor megvalósításában.
2020 óta rendszeresen publikál a Telki Naplóban, az óvodai hírek rovatban. 2023 szeptemberétől a Csodabogár-tehetségműhely egyik vezetője.

Tóth Attiláné példaértékű hivatástudattal rendelkező, szakmai munkájában igényes, lelkiismeretes, innovatív óvodapedagógus. Csoportjában rendszeresen tart „Boldogságórákat”, kiválóan alkalmazza a „Mesepárna-módszert”. Napi munkája során a gyermekek tapasztalatszerzési lehetőségeit kreatív, saját készítésű, újrahasznosított fejlesztőjátékokkal, esztétikus szemléltetőeszközökkel teszi élményszerűvé. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egyéni képességeinek differenciált fejlesztésére, az óvoda-család kapcsolat erősítésére.

Óvodapedagógusi munkáját kimagasló szakmai színvonalon végzi. Praktikus javaslataival segíti az intézmény kiemelt feladatainak, céljainak megvalósítását. Fejlődése érdekében rendkívül motivált, szívesen vesz részt továbbképzéseken, Boldogságóra, tehetséggondozás témakörökben. Szabadidejében is sokat foglalkozik a telki gyermekekkel: nyári táborokat, művészeti foglalkozásokat szervez.

Turcsanyine_Dosa_RenataTurcsányiné Dósa Renáta - Havas Ferenc-díj

Turcsányiné Dósa Renáta 16 éve osztálytanító a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Rendkívül színes pedagógiai, módszertani eszköztárral rendelkezik. Lelkes, segítőkész, az iskolaközösség iránt elkötelezett kolléga. Végtelen türelemmel és szeretettel fordul tanítványai felé. A gyermekközpontúság és a kreativitás jellemzi munkáját.

Az iskola céljaival, Pedagógiai Programjával azonosul, annak megvalósításában segítően részt vesz. Ötleteivel és vállalásaival nagyban hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, az iskolai élet, a tanórán kívüli programok szervezéséhez.

Támogató attitűdjével segíti az alsós kollégák, a vezetőség mindennapi munkáját, az új kollégák beilleszkedését. Igazi közösségi ember, nagyon jó empatikus készségekkel bír. Szociális érzékenysége, társadalmi felelősségvállalása példaértékű. Élen jár a tanulók érzékenyítésében.

Jelenlegi és előző osztályában a fiúk nagy arányban vannak, ehhez alkalmazkodva kidolgozott egy komplex, játékos módszert, amely a logikai készségeket fejleszti. A tantermen kívüli digitális oktatás során tanúbizonyságot tett digitális kompetenciáinak kiemelkedő szintű meglétéről, rendkívüli kreativitásáról, amiket azóta is kamatoztat.

Munkája komoly értéket képvisel a tantestület és az egész iskolaközösség számára.

szb

Fel