Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Mi történik, ha egy képviselő lemond mandátumáról?

paragrafus

Érthetően a vonatkozó jogszabályokról

Képviselő, polgármester bármikor dönthet úgy, hogy lemond mandátumáról. A lemondásnak egyszerű formai követelményei vannak. A lemondás nem vonható vissza. A leköszönő képviselő, alpolgármester a lemondás hatálynapjával képviselői kötelezettségeitől és jogaitól is elbúcsúzik. A jelenleg érvényben lévő különleges jogrend csak bizonyos részletekben módosít a lemondás körülményein.

Ahogyan a választáskor is megkülönbözteti a törvény a képviselőt és a polgármestert, úgy eltérő eljárás vonatkozik a lemondó polgármester és a lemondó képviselő esetére is. A Helyi Választási Bizottság a lemondott képviselő mandátumát a legutóbbi önkormányzati választás során a soron következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt részére adja ki. A mandátumot a HVB határozatának jogerőre emelkedését követő öt napon belül kell kiadni. A HVB határozathozatalára konkrét jogszabályi határidő nincs adva, a jogszabályi környezetből eredően ésszerű határidőn belül kell a HVB-nek a mandátum kiosztásáról szóló döntést meghoznia. A mandátum átvétele nem kötelező, hisz lehet, hogy a választás és a mandátum felajánlása között évek telnek el. Ha a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt a mandátumát nem veszi fel, és a listán nincs több jelölt, akkor abban az esetben időközi választást kell kiírni, ha a képviselő-testület létszáma a működéséhez szükséges létszám alá csökken. Ez esetünkben négy fő. Tekintve, hogy a képviselő-testület hat fővel is működőképes, így jelen esetben nincs lehetőség időközi választás kitűzésére. Polgármester esetében a jogszabály máshogy szól, mert a megválasztás körülményei és a feladatköre is eltérő.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CXCIX. törvény (Mötv.) rendelkezik a képviselő lemondásának menetéről. A 30.§ (1) bekezdés alapján: ,,Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.” Vagy a (2) bekezdés estében: „Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, amelyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.” Mivel a különleges jogrend idejét éljük, a lemondás írásos formában történt meg, hisz képviselő-testületi ülés összehívására nincs lehetőség és a testület jogkörét a polgármester gyakorolja.

Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a lemondást követő egy hónapon belüli, a képviselő által meghatározott időpontban. Az önkormányzati képviselői megbízatásról történő lemondás tudomásulvételéről a képviselő-testület határozatban dönt, azaz jelen esetben ismét csak a polgármester hozza meg a formális határozatot, hisz a képviselő-testület jelenleg nem működhet.

A Mötv. 74.§ (1) szakasza alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. Az alpolgármestert a képviselő-testület tagjai közül kell megválasztani. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek és a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

Több mint egy éve pandémiában élünk, különleges jogrend van érvényben és az általános jogszabályok mindegyikére vonatkozhatnak speciális kitételek. Időközi választást például jelenleg egyáltalán nem lehet kiírni. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján: ,,Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”

Tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület jogosítványait a polgármester gyakorolja, így amennyiben a veszélyhelyzet ideje alatt kerül sor az alpolgármester választásra, arról a polgármester dönt. Az alpolgármester személyének meghatározása leghamarabb akkor válik esedékessé, ha a lemondás hatályossá lesz. A megüresedett alpolgármesteri tisztség betöltésére vonatkozó választáshoz nem rendel konkrét határidőt a törvény, de ésszerű a biztonságos működés miatt erről belátható időn belül határozni.

dr. Lack Mónika
jegyző

Fel