Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati ajánló: iparstratégiai támogatás

gazdasag

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében nyújtott támogatás - 2021

A pályázatok benyújtása 2021. június 28-tól 2021. július 11-ig lehetséges.

Támogatás célja

A támogatás célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

A program általános elképzeléseken túl lefekteti azt az öt pillért, amelyek mentén hazánk feldolgozó iparának fejlődése biztosítható a következő időszakban:

új, innovatív, magas magyar hozzáadott értékű, gazdasági tevékenység során üzletileg is hasznosítható termékek, technológiák fejlesztése,
új technológiák, digitális technológiák felhasználása,
területi egyenlőtlenségek feloldására való törekvés,
hazai erőforrások hasznosítása (hazai nyersanyag magas hozzáadott értékű hazai feldolgozása),
energia- és anyaghatékonyság, továbbá a táji adottságokon alapuló bölcs és takarékos területhasználat ösztönzése – megújuló energia használata, valamint az energiahatékonyságot szolgáló (pl. épületgépészeti) berendezések használata.

Pályázók köre

gazdasági társaság,
egyéni cég,
szövetkezet,
európai részvénytársaság,
európai szövetkezet;
Vállalkozás mérete alapján mikro-, kis- és középvállalkozások.

A Támogatható tevékenységek a)-g) és i)-j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, amennyiben

a) fejlesztendő tevékenysége a meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – legalább 1 fő, illetve nem haladja meg a 249 fő,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú, cégkivonatba bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel;
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét (induló vállalkozások esetén nem kell figyelembe venni),
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának – kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes, az Sztv. 11. §-a rendelkezéseinek megfelelő üzleti év éves beszámoló szerinti üzleti tevékenység eredménye meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,,
f) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának – kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes, az Sztv. 11.§-a rendelkezéseinek megfelelő üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét
g) a beruházás a támogatást igénylőnél – kivéve induló vállalkozásoknak – az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest

Iparág

A tevékenységek támogathatóságának feltétele, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:

élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.
járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12 E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
az i)-vi) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

Kizáró okok, speciális feltételek

Támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatással bír. (Az ösztönző hatást igazolja, ha a beruházás megkezdése előtt a támogatást igénylő támogatás iránti kérelmét benyújtja.)
A projekt keretében létrehozott vagyon a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg..

A támogatás nyújtásának az egyedi projektkiválasztásra vonatkozó alapvető feltételei

A támogatott egyedi projektekkel kapcsolatban megfogalmazott főbb elvárások, illetve szempontok (együttes teljesülés nem szükséges):

újdonság/innováció tartalom,
a kérelmező cég innovatív jellege (pl. meglévő, vagy a (regionális beruházás támogatás esetén) fenntartási időszak alatt létrejövő munkakapcsolat egyetemekkel, kutatóhelyekkel; alkalmazott kutatók száma, K+F költségek aránya),
üzletmenet digitalizációja, hatékonyságot növelő digitális megoldások bevezetése, rendszerfejlesztés (pl. adatelemzési kompetencia fejlesztése, folyamat automatizációhoz szükséges fejlesztés, vállalatirányítási rendszer kiépítése, mesterséges intelligencia üzleti hasznosításához kapcsolódó megoldások alkalmazása, gyártással kapcsolatos robotok beszerzése, cybersecurity-t érintő megoldások alkalmazása)
az elbírálás során szempont, hogy a kérelmező rendelkezik-e saját tanműhellyel, vagy szerződéses kapcsolatban áll-e tanműhelyt üzemeltető szakiskolával, esetleg vállalja-e a projekt ideje alatt, vagy (regionális beruházás támogatás esetén) a fenntartási időszakban ezek kialakítását,
a beruházás eredményeként új (vagy alapvetően átdolgozott) terméknek, technológiának kell létrejönnie,
a hozzáadott értéknek illetve az árbevételhez viszonyított hozzáadott értéknek növekednie kell,
lehetővé válik-e új exportpiaco(ko)n való megjelenés,
lehetővé válik-e új (nagyvállalati) vevő(k) számára történő beszállítás,
lehetővé válik-e energia-megtakarítás vagy megújuló energia felhasználási arányának növelése (pl. végső energiafelhasználást csökkentő fejlesztések, energiafelhasználást optimalizáló szoftverek beszerzése és alkalmazása, amelyek a beépített digitális eszközöktől gyűjtenek információt, selejt termékek arányát csökkentő minőségellenőrző berendezések (szkennerek, érzékelők, stb.) beszerzése, újrahasznosításhoz szükséges berendezés beszerzése, geotermikus energia hasznosítása)

Kötelezettségek

támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 3 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti.
a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 65%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell, hogy mutassa, melyről nyilatkozatot szükséges becsatolnia.
A megvalósítandó projektet – az előleg nyújtásától számított – 12 hónap alatt, míg a kutatásfejlesztési projektet 24 hónap alatt kell lezárni (az előkészületek ebbe az időszakba nem számolandóak bele).

Támogatható tevékenységek köre

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) kapacitásbővítés,
b) új létesítmény létrehozása, új telephelyen,
c) termékkínálat bővítésére,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
e) termékek piacra vitele (kereskedelmi hasznosításra alkalmas termék kifejlesztése, kkv-k vásárokon való részvétele),
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
g) az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.

Elszámolható költségek

Regionális beruházási támogatás, kkv-knak nyújtott beruházási támogatás esetén:

Technológiai korszerűsítést, meglévő létesítményi infrastruktúra fejlesztést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára, valamint az
eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
Tárgyi eszköz bérlés
Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége – infrastrukturális beruházás támogatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt részét képezi az újonnan, szintén a projekt során beszerzésre kerülő új termelő eszköz is, amelyhez kapcsolódóan kerülhet sor infrastrukturális beruházás végzésére, tervezésére,
Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) – építési tevékenység támogatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben a projekt részét képezi az újonnan, szintén a projekt során beszerzésre kerülő új termelő eszköz is, amelyhez kapcsolódóan kerülhet sor építési tevékenység végzésére, tervezésére,
Új, a projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben,
Új, a projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó szoftverek beszerzése,
Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára,
A projekt a műszaki tartalmának megvalósításához, a fejlesztési eredmény létrehozásához kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,
Kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás:

Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel esetén felmerülő, a kiállító helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költség
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén:

A projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben kutatás-fejlesztés tevékenység keretében részletezett szakemberek humán erőforrás költségei (bruttó bér + munkaadót terhelő járulékok) legfeljebb bruttó 1 millió forint/fő/hó mértékig, a támogatási összeg 50%-ának erejéig. Az éves átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozó, közzétett beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítások teljes összegénél.
K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:
az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használat mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,
Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
Új termék fejlesztése esetén megvalósíthatósági tanulmány készítése legfeljebb a támogatási összeg 5%-ának erejéig
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén:

A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el, amennyiben az infrastruktúra megfelel a 651/2014/EU bizottsági rendelet 91. pontja szerinti fogalomnak
Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetén:

Iparjogvédelmi tevékenység költsége (a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége),
Az olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége (bruttó bér + munkaadót terhelő járulékok), aki kutatásifejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik, legfeljebb bruttó 1 millió forint/fő/hó mértékig,
Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége legfeljebb a támogatási összeg 5%-ának erejéig
Eljárási és szervezési innováció támogatása esetén:

a személyi jellegű ráfordítás,
a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,
a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,
a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.
Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén

22. a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó alábbi beruházási költség számolható el:

Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
Ha az elszámolható költség az a) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el. A számításokat alátámasztó dokumentáció benyújtása szükséges.
Megújuló energia termelésére irányuló beruházási támogatás esetén

23. A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség számolható el.

Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.
Ha az elszámolható költség az (a) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (b) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás, a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el
Csekély összegű támogatás esetén

24. Gyártási dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

25. Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként,

Nem nyújtható támogatás

a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
azon Kedvezményezett részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül. csekély összegű támogatás esetén:
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. regionális beruházási támogatás esetén:
acélipari tevékenységhez,
hajógyártási tevékenységhez,
szénipari tevékenységhez,
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg;
ha a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény), és az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, továbbá a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén
már elfogadott, de még nem hatályos európai uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz. megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén
ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet a termelés eredménytől.
Támogatás nem ítélhető meg működési célra.

Nem elszámolható költségek:

a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, általuk nyújtott szolgáltatás, általuk forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
földterület, telek, illetve az előbbieken kívül az Sztv. 26. §-a szerinti ingatlan beszerzési költsége,
a forráslehetőségek feltérképezésére és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentáció összeállítására, továbbá a támogatott projekt életútja alatti bármilyen, a beruházás megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
az előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a támogatási kérelem elkészítése, a kifizetési igénylés összeállítása, a közjegyzői díj, ingatlan kiviteli tervek,
a támogatási kérelem benyújtása előtt és a befogadó nyilatkozat kiállítása előtt felmerült költségek,
meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
eszközök leszerelési költsége,
olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a támogatást igénylő csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
készletek beszerzésének költségei,
fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
az apportált eszközök értéke,
az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, és az üzemszerű működést szolgáló költségek,
azok az eszközök, amelyek a támogatást igénylő által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális javakat váltják ki anélkül, hogy a kiváltás a meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,
ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagok előállítása,
garanciavállalási díj,
franchise díj,
adótanácsadás és könyvelés díja,
biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
jelzálog, banki garancia költségei,
hiteltörlesztés- és kamatráfordítások,
reprezentációs költségek,
jogszabály frissítési díj,
fordítási költségek,
levonható ÁFA,
pályázatírás költsége,
ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősül az árkockázati fedezet, valamint a saját kivitelezésre fordított összeg.

Biztosíték

A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási összeg 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására köteles, oly módon, hogy az a záró beszámoló elfogadásáig, illetve fenntartási idő előírása esetén a fenntartási idő végét követő 90. napig hatályos.

Biztosítékként nyújtandó a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, valamint

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, vagy
óvadék.
A kikötött biztosítékrendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell biztosítani.

Támogatás mértéke: max. 35%, támogatási kategóriától függően;

Támogatás összege: min. 50 millió Ft, max. 400 millió Ft;

A legkisebb támogatható projektméret 142 857 143 Ft, azzal, hogy a projekt megvalósításához nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.

Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

Fel