Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázat helyi civil szervezetek részére

palyazat!

Pályázati felhívás a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 9/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján

I. Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a helyi civil szervezetek, amelyeknek:

a) bejegyzett székhelyük Telki közigazgatási területén van, vagy
b) bejegyzett országos vagy regionális szervezetük Telki közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
c) tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Telki lakosság érdekében végzik.

II. A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

A támogatás a civil szervezetek működési kiadásainak finanszírozásához, az általuk szervezett rendezvények, programok megvalósításához, a szervezet tagjainak részvételével megrendezendő versenyek nevezési díjainak biztosításához, a civil szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos programok úti- és szállásköltségéhez használható fel.

III. Nem nyújtható támogatás annak a kérelmezőnek, amelyik:

a.) politikai tevékenységet folytat
b.) vállalkozási tevékenységet folytat
c.) a támogatást nem Telki község polgárai javára végzett tevékenységre ill. rendezvényre kívánja fordítani
d.) nem rendelkezik a pályázati előírás szerinti jogi személyiséggel
e.) az előző évi támogatással tárgyév január 15-ig nem számolt el

IV. A pályázaton felosztható keretösszeg

A keretösszeget a képviselő-testület a mindenkori költségvetésében határozza meg.

A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

V. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

Pályázati adatlap a szükséges mellékletekkel. A pályázathoz csatolandó:

a.) nyilatkozat arról, hogy a szervezet más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához. Ebben az esetben a forrásösszetételről is nyilatkozni kell
b.) hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és összeg) kezeléséhez, és közzétételéhez
c.) nyilatkozat arról, hogy az előző támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint az önkormányzat felé a szervezet elszámolt
d.) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (a tájékoztató melléklet szerint), közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén
e.) nyilatkozat arról, hogy a szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs
f.) nyilatkozat arról, hogy a szervezet megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
g.) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (azaz hatóság jogerős és végrehajtható határozata ill. jogerős bírósági határozat munkaügyi jogsértést nem állapított meg)
h.) nyilatkozat a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről.
i.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázó gazdasági tevékenységet nem folytat
j.) Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről.
k.) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző években részesült támogatásban, melynek során a szükséges dokumentumo(ka)t már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentum benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető)

VI. A pályázat benyújtásának módja és ideje

Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatot zárt borítékban, Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Telki Polgármesteri Hivatalhoz (2089 Telki, Petőfi u. 1.) 2021. június 28-ig lehet benyújtani.

A borítékon kérem feltüntetni: „Pályázat helyi civil szervezetek támogatására”

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

Fel