Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Bursa Hungarica

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 

Telki Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a 2018/2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2018. november 6-ig nyújtható be az „A” és a „B” típusú, 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban Telki község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell eljuttatni (2089 Telki, Petőfi u. 1.). A borítékra csak annyit kell ráírni, hogy: Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradványa jelentkezik.

Telki község Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban.

„A” típusú pályázat

„A” típusú pályázatra azok pályázhatnak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A részletes pályázati dokumentációért kattintson>>

„B” típusú pályázat

„B” típusú pályázat azokra vonatkozik, akik a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

A részletes pályázati dokumentációért kattintson>>

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája tud nyújtani személyesen vagy telefonon, a 06-26-920-808-as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Fel