Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kik legyenek a díjazottak?

Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitüntetést, Telki Ifjúsági Díjat, Telki Egészségügyi Díjat és Havas Ferenc-díjat (valamint kétévente Telki Díszpolgára címet) adományozhat az arra érdemes személyeknek.

A Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.

A Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

A Telki Egészségügyi Díjban az részesülhet, aki Telki egészségügyi ellátása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységet végez, vagy a településhez köthetően az egészségügy területén végzett kimagasló munkája révén példaértékű eredményt ért el.

Havas Ferenc-díj annak a pedagógusnak adományozható, aki a pedagógusi feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve az azt támogató területeken végez/végzett tartósan kiemelkedő, illetve magas színvonalú szakmai tevékenységet. A képviselő-testület ezzel a díjjal kívánja kifejezni szakmai, erkölcsi megbecsülését és tiszteletét a díjazottaknak, és egyben megköszönni kimagasló munkájukat, valamint példaként kívánja emelni őket az iskola dolgozói, tanulói, a szülők, illetve a falu lakói számára.

Havas Ferenc-díj annak a telki iskolában nevelő-oktató munkát végző, I., illetve II. fokozatba besorolt pedagógusnak adományozható, aki legalább 5 éve az iskolában dolgozik, és munkássága során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással, hosszú időn át tevékenykedett, oktató-nevelő munkája során életpályájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógusi élethivatás mellett.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei (minimum 10 fő) tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.

A Havas Ferenc-díjra javaslatot az iskola tantestületének bármely tagja – legalább 2 tagja, különösen szakmai szervezet (munkaközösség, KT Szakszervezet) vagy korábbi díjazott – tehet. A díj odaítéléséhez az iskola igazgatója vagy az általa megbízott személy előzetes véleményezést köteles adni a képviselő-testület részére döntésének megalapozásához.

A díjak adományozását a javaslattételre jogosultaknál bárki kezdeményezheti. Az írásban előterjesztett javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, illetve egészségügyi teljesítménye ismertetését, azokat az indokokat, amelyek a díj odaítélését megalapozhatják.

A díjak és címek adományozására vonatkozó javaslattételi határidők:

A Telkiért Érdemérem, illetve az Ifjúsági Díj esetében 2020. február 15.
A Telki Egészségügyi Díj és a Havas Ferenc-díj esetében 2020. április 20.

Deltai Károly
polgármester

Fel