hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Bursa Hungarica

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

Telki Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a 2017-2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2017. november 8-ig nyújtható be az „A” és a „B” típusú, 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amely ide kattintva elérhető>>

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER - Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 8.

Telki Község Önkormányzata csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, szociális szempontból rászorult pályázókat részesítheti támogatásban. Szociális szempontból rászorult az a hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2017-ben: 57.000 forintot).

A pályázat kötelező mellékletei:

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018-as tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 1. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
 • Utolsó három havi nettó jövedelemről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;
 • Havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozó esetén nyilatkozat az alkalmi munkavállalásból származó utolsó 12 hónap egyhavi átlagának jövedelméről;
 • Vállalkozó vagy őstermelő esetén NAV igazolás az előző évi jövedelemről, valamint nyilatkozat a vállalkozásból származó 2017. évi havi nettó jövedelemről (a 2017. január 1. és 2017. szeptember 30. közötti időszakról);
 • Rendszeres pénzellátás (a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, családi pótlék, az öregségi nyugdíj, az árvaellátás, a gyermektartásdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az álláskeresési ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás) esetén az utolsó havi folyósítási szelvény vagy bankszámlakivonat, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátás esetén a 2017. évi nyugdíjas törzsszámot és nevet tartalmazó összesítőt is csatolni kell.
 • Munkanélküli családtag esetén álláskeresési ellátás folyósításáról, megszüntetéséről, elutasításáról határozat (Munkaügyi Központ);

A tizenhatodik életévet betöltött gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya iskolalátogatási igazolással igazolható.

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig.

„A” típusú pályázat esetén pályázhatnak, akik:

 • felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
 • 2017 szeptemberében kezdik felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét. (Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019-es tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.)
 • a hallgatói jogviszonyukat a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában átmenetileg szüneteltetik. (Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018-as tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.)

„B” típusú pályázat esetén pályázhatnak:

 • a 2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
 • felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
 • akik a 2018/2019-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018/2019-es tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben ténylegesen megkezdik.)

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, valamint aki külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája tud nyújtani személyesen vagy telefonon, a 06-26-920-808-as telefonszámon.

Telki Önkormányzat

Fel