Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Álláspályázat: közművelődési intézményvezető

Telki Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott többfunkciós közművelődési intézmény vezetése, közművelődési, könyvtári, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településem élők társas kapcsolataihoz, művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, pályázatok figyelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott, 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • Az előírt szakképzettségnek megfelelő munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, könyvtáros szakképesítés
 • Közművelődési, könyvtárosi, többfunkciós intézményvezetői, közművelődési szakember képesítés, szakmai tapasztalat, 150/1992.(XII. 20) kormányrendelet 6/G. § (2) bek. foglalt integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzés megléte

Elvárt kompetenciák: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni.
 • Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot a pályázathoz csatolni szükséges.
 • Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.
 • Mivel a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésére vonatkozó elfogadó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézményvezető.
 • Személyesen: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Telki Portálon (www.telki.hu) szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Fel