hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

Hirdetmények

2020.06.18

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és...

2020.05.29

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár május 20-i bejelentése alapján a most folyó tanév végéig marad a tantermen kívüli digitális oktatás, azonban június 2-tól oktatási céllal már találkozhatnak...

2020.05.22

Kedves Szülők! Az óvoda újranyitását követően (az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírásoknak megfelelően) továbbra is óvnunk, védenünk kell saját egészségünket és a közvetlen...

2020.05.17

2020. május 18. napján lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló, 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely jelentős változásokat hoz...

2020.03.15

Legfontosabb elérhetőségek és hiteles tájékozódási felületek az új koronavírus kapcsán A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható járványügyi zöldszámai: 06-80-277-455,...

2020.03.02

Már bankkártyával is lehet rendezni az adókat és a térítési díjakat

a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Telki község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének A településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete szerint lefolytatott eljárásban elkészítette és  Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 30.napján tartott ülésén elfogadta Telki község Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását valamint a Településképi rendeletének módosításáról szóló  rendeletet és megalkotta Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 18/2019.(X.01.)Ör. rendeletét. 

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével lehetőséget teremt a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására. 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza. 

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2019. (VI.25.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos Településképi rendelet (TKR) módosításának szükségességéről.

A módosítás a Telki szőlőterület helyi védelmének megteremtése érdekében vált szükségessé.

A TKR jelen módosítása - a vonatkozó előírások alapján és a két dokumentum összhangja érdekében – indokolttá tette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítását is.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22 § (2) bekezdése alapján „A településképi rendelet állapítja meg a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését.

 „(1) Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi vagy kerületi önkormányzat – településképi rendeletében védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme.

A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.”

Telki kiemelkedő táji-, természeti adottságokkal rendelkezik, domborzati jellegzetessége, hogy a hegyláb terepviszonyainak megfelelően délnyugati irányban ereszkedő jellegű, lejtős-dombos terület. Tájszerkezetének egyik meghatározó eleme volt már a történelmi időkben is a hegylábi részeken elhelyezkedő kiterjedt szőlőterület. 

A szőlőhegyi szőlőterület az Etyek-Budai borvidékhez tartozik, ahol Telkin a hagyományos Szőlőhegyi hasznosítás még őrzi az egykori tájhasználat emlékeit és gazdálkodási formáit.

A magyar borkultúra ősi és élő hagyományainak Telkin egyetlen megmaradt szeglete védendő értéket képvisel. A szőlőművelés és az ahhoz kapcsolódó borászati tevékenység építészeti elemei Telkin különváltan voltak jelen mindig, így a szőlőterülethez kapcsolódóan védendő építészeti elemek, egyedi építészeti értékek nem találhatóak. Ugyanakkor a művelés következtében kialakult tájszerkezet számos ökológiai, kultúrtörténeti és társadalmi értéket hordoz.

A tájkarakter védelme, a szőlőhegyi területek hagyományos tájhasználatának megőrzése, a táj sokszínűségének, változatosságának fenntartása kiemelt feladat napjainkban, mely a terület védelmét indokolja. 

A Budai Tájvédelmi Körzet előterében elhelyezkedő beépítetlen szőlős, a domborzatra merőlegesen futó szőlősorokkal mindezek mellett egyedülálló tájképi értéket is képvisel.

A Telki hegy déli lankáin elhelyezkedő, keskeny hosszanti parcellákon lefutó, jellemzően magas-kordon művelésű szőlősorok egyenletes ritmusa adja tájesztétikai értékét. 

A jellemzően szőlő művelési ágban nyilvántartott területeken a hagyományos szőlőművelés fenntartása és ösztönzése a cél, a tájképi szempontból is frekventált Szőlőhegyi szőlőterületek értékeinek, tájképi megjelenésének megőrzése mellett. 

Ezen alapvető cél a településképet meghatározó egyik kiemelkedően fontos településkarakter elemének minőségi megóvását, a szőlőterületről adódó kilátás- és rálátásvédelem megvalósítását is biztosítja, melyek a terület további értékeit jelentik. 

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

 

A rendeletet 2019. október 31. napjától kell alkalmazni. 

A kézikönyv és a rendelet módosított szövege megtekinthető Telki község hivatalos honlapján (www.telki.hu), valamint nyomtatott formában a Telki Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

 

Telki, 2019. október 7.

 

Lack Mónika jegyző

 

 

Telefon: (26) 920 800  -  Általános ügyfélfogadás rendje: Hétfő:  14-18 | Szerda: 8-12, 13-16 | Péntek: 8-12  -  RÉSZLETES ELÉRHETŐSÉGEK

Fel