Nyomtatás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját a Köztársasági Elnök 2019. október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki. A választásokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokról az alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot:


Választási szervek
 
Helyi Választási Iroda: A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási irodák működnek:
            helyi választási iroda (HVI),
területi választási iroda (TVI/FVI),
Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.
Helyi Választási Iroda címe: 2089 Telki, Petőfi u.1.
Telefon: 26-920-801 e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
HVI vezetője: dr. Lack Mónika jegyző
 

A jelölt- és listaállítás általános szabályai

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

Míg az aktív választójognak, vagyis a szavazás jogának feltétele a magyarországi helyben lakás, addig a passzív választójognak, a választhatóságnak nem. Így az a nagykorú magyar állampolgár, aki magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal nem, de passzív választójoggal rendelkezik, vagyis választható, feltéve, hogy kérelme alapján a központi névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

·         akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a

bíróság a választójogból kizárt,

·         aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,

·         aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,

·         aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,

·         az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára,

ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján

hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

 

A polgármester-választáson a település, illetve a fővárosi kerület, a főpolgármester-választás esetében a főváros egy választókerületnek számít.

A (fő)polgármester-választáson a jelölt:

·         párt jelöltje,

·         egyesület jelöltje, vagy

·         független jelölt lehet.

 

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Az első két esetben (párt és egyesület jelöltje) szükséges, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő pártot/egyesületet valamelyik területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vegye. Két vagy több jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

Polgármesterjelölt az lehet, akit

·         a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,

·         a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,

·         a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

 

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

A Polgármester jelöléshez szükséges ajánlások száma Telkiben: 93 ajánlás

 

Egyéni listás képviselő jelölés:

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik a következők szerint:

·         100 lakosig 2 fő,

·         1000 lakosig 4 fő,

·         5000 lakosig 6 fő,

·         10 000 lakosig 8 fő.

A választópolgár az egyéni listás jelöltséggel egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármesteri és a települést magába foglaló megyében egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit

·         a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

Az egyéni listás képviselő jelöléshez szükséges ajánlások száma Telkiben: 31 ajánlás

 

Ajánlás

Polgármester-jelöltet és egyéni listás képviselő-jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

 

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.  

Jogszabályba ütközik az ajánlóív iránti igény, és emiatt nincs mód az ajánlóívek kiadására amennyiben az igény benyújtásakor

·         a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele még nem emelkedett jogerőre,

·         a jelöltként indulni szándékozónak nincs választójoga, vagy

·         korábban fogadott el olyan jelölést, amely összeférhetetlen jelenlegi jelölésével.

Az egy választópolgár által egyidejűleg elfogadható jelöléseket a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.törvény (Övjt.) 8. §-a tartalmazza. A jogszabályi rendelkezést a Nemzeti Választási Bizottság a 15/2014. iránymutatásban értelmezte. E szerint, ha a választópolgár által elfogadott jelölések nem ugyanazon településen, fővárosi kerületben vagy megyében vannak, vagy ugyanabban a jelölési fajtában több jelölést is elfogadott, az ajánlóív kiadására nincs törvényes lehetőség.

Az ajánlóívek átvétele

A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Az ajánlóívek átvételére 

a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,
az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített); 

bb)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített), 

c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre/fővárosra kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),

d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy jogosult.

Az ajánlóíven szerepel a választás típusa, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye, valamint a választókerület megnevezése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők, újabb A4 jelű formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre. A jelöltként indulni szándékozó választópolgár és a jelölő szervezet is, valamennyi ajánlóíven és a szavazólapon az első alkalommal kiadott ajánlóíven szereplő névvel fog szerepelni, akkor is, ha a jelölt viselt neve a választás napjáig házasságkötés miatt vagy egyéb okból megváltozik. 

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

 A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

 Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
tömegközlekedési eszközön,
állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
elsőoktatási és köznevelési intézményben,
egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.
Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon, azaz 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig kell visszaadni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételére illetékes helyi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság a független jelöltként indul szándékozó választópolgár esetében a választópolgárt, jelölő szervezet jelöltje esetében a jelöltet állító jelölő szervezetet, közös jelölt esetén a jelölt állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a helyi választási irodának. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt kötelezetten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése

A leadott ajánlásokat a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Ezen túl amennyiben a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet kéri, az ellenőrzést végző választási iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

A jelöltek nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, a polgármester-illetve képviselő jelöltet a helyi választási bizottság legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a jelölő szervezet – a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig – pótlólag újabb ajánlásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A4 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

 

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor az A4 jelű formanyomtatványon kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy az ajánlóívek, a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

A közös egyéni listás jelölt állítására vonatkozó szabályok

Két vagy több jelölő szervezet közös egyéni listás jelöltet állíthat.

Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A4 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E2 jelű nyomtatványon. A közös jelöltre vonatkozó szabályok a továbbiakban megegyeznek az önálló jelölt állításának szabályaival.

 

Az egyéni listás jelölt kiesése

A jelölt kiesik, ha

·         elhunyt,

·         a választójoga megszűnt,

·         a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,

·         a jelölésről 2019. október 12-én 16.00 óráig az L7 nyomtatványon lemond.

 

A lemondó nyilatkozatot az indulás helye szerinti helyi választási irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a választási iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést a 4/2018. NVB iránymutatás tartalmazza. 

 

Telki, 2019. augusztus 12.

 

                                                                                                          dr Lack Mónika

                                                                                                             HVI vezető