Széchenyi2020

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7.


ÉMO 7 - KEHOP-2.2.2-15-2016-00081

Üdvözöljük az „Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és- kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.


Projektinformációk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
A szerződött támogatás összege: 9 972 240 172 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 88.416845 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.05.30.

A projekt bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország:

A projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a fejlesztésben résztvevő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, ezzel a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vízminőség védelmét szolgálja.

Az Önkormányzatok számára a szennyvíztisztítás korszerűsítése és fejlesztése elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának. A települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolják a fejlesztések szükségességét.
Fontos gyakorlati cél, hogy a projekt ösztönözze a szennyvízközmű szolgáltatás minél nagyobb arányú igénybe vételét.
A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra.
A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Telki Község Önkormányzata közigazgatási területe.

A szennyvíztisztító telep 2004-ben épült, Organica-SBR technológiát alkalmazva. A technológia merített fixfilmmel intenzifikált, szakaszos működésű, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítás harmadik tisztítási fokozattal. A szennyvíztelep a korának megfelelő állapotú.

A szennyvíztisztító telep Telki külterületén a 062/3 hrsz-ú területen került elhelyezésre.

A szennyvíztisztító telep jelenlegi műszaki állapotának ismertetése:

A telep rendszeresen és jelentős mértékben túllépte az előírt határértéket az ammónia-ammónium nitrogén tekintetében. Ezek a túllépések azonban bírságot eddig nem eredményeztek. A szennyvíztisztító telep biológiai fokozata a teljesítőképessége határán működik és tovább már nem terhelhető, illetve a meglévő iszapvíztelenítőgép is elavult, cserére szorul.

A szennyvíztisztító telepen időközben végrehajtott fejlesztések:

Az üzembe helyezés óta eltelt időszakban a szennyvíztisztító-telepen fejlesztés nem történt, csak állagmegóvást szolgáló intézkedésekre, karbantartó javításokra (pld. festés, villanyszerelési munkálatok) került sor.
A beruházás célja, hogy Telki településen az érvényben lévő jogszabályi háttérnek megfelelő ellenőrzött szennyvízkezelés valósuljon meg, illetve a település egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Ezen túlmenően cél, hogy a város szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a fentiekben említett 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, ezen keresztül a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával való megoldása.

Telki településen a vízellátás kiépítettsége belterületen 97,42 % -osnak tekinthető, míg a szennyvízelvezetés és tisztítás csak részben megoldott. A városi lakóingatlanok 97,31 % -a részére biztosított a szennyvízelvezetés és a tisztítás. Ezért további cél a közműellátottság kiegyenlítettségének kialakítása, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljes belterületen történő kiépítése és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosítása.

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a település gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Az ellátatlan ingatlanokon keletkező szennyvizek-tekintettel a gyűjtőaknák állapotára- folyamatosan szennyezik a talajt illetve a talajvizet. Mindez veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is. A természetes vizek betemetése és szennyezése is a természetes élővilágot és a biodiverzitást fenyegeti, hiszen a környezeti terhelés, a természet szennyezésének egyik legfőbb forrása a kommunális szennyvíz hálózat hiánya.


Események

Lakossági fórum


Galéria

Kivitelezés

Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés Kivitelezés

Lakossági fórum, 2019. február 27.

Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum Lakossági fórum